Sport

Edugate se Sportbeleid.

Edugate se sport beleid dra by tot die uit bou van die skool se leuse naamlik om die wese van die kind te ontwikkel. Hier onder word aanvaar dat 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. Om hier aan praktiese vergestalting te gee begin Edugate se sportdae op Dinsdag- en Donderdagoggende op die sportterrein. Alle leerlinge (Graad 1 tot 12) word vir die eerste half uur blootgestel aan mototriese vaardighede volgens 'n baie spesifieke program en onder die wakende oog van die sportbestuurder. Hierna ontvang leerlinge afrigting in die spesifieke sportsoorte wat die skool aanbied hetsy dit tennis, rugby, netbal, krieket of atletiek is. Verder maak die skool se sportbeleid voorsiening vir deelname waar elke kind die geleentheid ontvang om aan 'n sportsoort van sy/haar keuse deel te neem maar ook waar binne die geleentheid geskep word vir prestasies in 'n bepaalde sportsoort. 'n Derde beleidsaspek is dat Edugate aan geen leerling 'n sport geleentheid sal ontneem op grond van afstand en ons getalle nie. Daar mag nooit gesê word dat 'n leerling van Edugate 'n sportgeleentheid ontneem is nie.

Vanweë toegwyde onderwysers, afrigtingshulp van ouers wat ure op die sportveld deurbring het en ouer onderesteuning langs die veld, het 'n klein skooltjie soos Edugate daarin geslaag om heelwat van sy leerlinge in nasionale spanne te hê.

Die skool self inisieër sport geleenthede waar tydens skole van regoor die land uitgenooi word. Saam met ons reeds gevestigde borge is dit reuse saamtrekke van ouers en leerlinge waar tydens daar oor alle ouderdomme heen gekompeteer word. Edugate neem ook aan elke moontlike byeenkoms deel om aan sy leer linge die nodige geleentheid tot deelname en prestasie te bied.

'n Beduidende deel van die skool se begroting gaan in sport ontwikkeling. Aan onderwysers word alle moontlike geleenthede gebied om afrigtings kursusse by te woon en die skool kan dit besonder gelukkig ag om van die Paresis Sportgronde (wat deur die munisipaliteit in stand gehou word) gebruik te maak, seker een van die beste sportkomplekse in die land.

Sport is en bly 'n baie belangrike integrale deel van Eduagte Academy se skool beleid.

Ekstra-kurrikulêr

Daar word deelgeneem aan Olimpiades,Conquesta, Science Fairs, Namibian Scholars' Challenges en ekskursies ter uitbreiding en verryking van die leerplan, veldskole, leiersidentifiseringskampe, entrepreneursdae, en nog vele meer wat kleur aan die skooljaar gee.